Den nye ferielov og hvordan den påvirker dig som arbejdsgiver

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft og overgangsåret vil allerede starte den 1. september 2019. Dette påvirker fremtidige indberetning, samt betaling af feriepengene.

Den væsentligste ændring i forhold til den nuværende ferielov er, at lønmodtagere kan afholde ferie, i takt med at de optjener den.

Efter de nuværende ferieregler optjener medarbejdere ferie i et kalenderår og bruger den i det efterfølgende år fra 1. maj til 30. april.

 

Efter de nye ferieregler løber optjeningsperioden, som kaldes ferieåret, fra 1. september til 31. august. Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder og løber fra 1. september til 31. december det følgende år, som fører til en mere fleksibel ferieafholdelse.

 

I den nye ferielov optjener man 2,08 feriedage pr. måned ligesom i den nuværende ferielov og kan stadig holde op til 25 dages betalt ferie om året. Ændringen i forhold til de nuværende regler er, at medarbejdere kan bruge de 2,08 dages ferie allerede måneden efter. Der er fortsat to former for feriebetaling – ferie med løn eller ferie med feriepenge. Procentsatser for feriegodtgørelsen (12,5%) og ferietillægget ved ferie med løn (1%) forbliver uændret.

Overgangen til den nye ferielov

Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indføres en overgangsordning som sikrer, at arbejdsgivere undgår at betale dobbeltferie i overgangsåret, samt at lønmodtagerne stadig kan holde fem ugers betalt ferie – ligesom de plejer.

Lønmodtageres optjent ferie i perioden indefryses og kan ikke afholdes eller udbetales før de forlader det danske arbejdsmarked. I stedet kan de afholde betalt ferie, der er optjent i den nye ferielov.

 

Huskeliste til arbejdsgiver i overgangsåret (1.september 2019 – 31. august 2020):

 • Ferie for medarbejdere med løn under ferie i fortsat ansættelse skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020
 • Ferie for timelønnede medarbejdere skal indberettes til FerieKonto eller Feriepengeinfo som det plejer
 • Ferie for fratrådte medarbejdere med løn under ferie skal indberettes til FerieKonto eller Feriepengeinfo for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020
 • Ferie, der er optjent i overgangsåret, må ikke udbetales eller afholdes før lønmodtagere forlader det danske arbejdsmarked

De indefrosne feriemidler

De indefrosne feriemidler administreres af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden), og på indberetningstidspunktet indtræder Fonden i kravet på disse. Herefter har medarbejderen et krav mod Fonden, og Fonden har krav mod arbejdsgiveren.

 

Uanset om arbejdsgiveren vil beholde feriemidlerne, eller indbetale dem til Fonden, skal vedkommende senest den. 31. december 2020 opgøre hver enkelte medarbejders tilgodehavende feriemidler pr. 31. august 2020, og indberette beløbet til Fonden. Samtidig med indberetningen skal arbejdsgiveren enten indbetale de feriemidler til Fonden eller give Fonden besked om ens ønske om at beholde disse.

Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde feriemidlerne, skal de indekseres årligt efter nærmere besked fra Fonden. Arbejdsgiveren kan indbetale de indekserede feriemidler for en eller flere medarbejdere når som helst, dog senest ved Fondens afgørelse herom.

Medarbejdere får de indefrosne feriemidler udbetalt af Fonden ved folkepensionsalderen, eller når de forlader det danske arbejdsmarked (fx ved førtidspension, død eller flytning til udlandet).

Arbejdsgivers frister vedrørende de tilgodehavende feriemidler

 • Engangsfrister

31/12-2020 – Indberetnings-/indbetalingsfrist for meddelelse til Fonden

30/6-2025 – Indsigelsesfrist for undskyldelige fejl i indberetning

 • Årlige frister (hvis og så længe arbejdsgiver beholder de ikke-forfaldne tilgodehavende feriemidler)

Dette bør arbejdsgivere gøre allerede nu:

 • Introducere sine medarbejdere til de nye regler
 • Sikre, at ansættelseskontrakter og personalepolitik svarer til de nye regler
 • Overveje vilkårene for feriefridage, hvis medarbejdere får ekstra feriefridage ud over de fem ugers ferie
 • Overveje virksomhedens likviditet, fordi medarbejdernes krav til hurtigere adgang til deres feriepenge vil mindske virksomhedens likviditet
 • Vælge fradragstidspunkt for de tilgodehavende feriemidler (på optjenings- eller udbetalingstidspunkt). Vær opmærksom på, at ved fradragsret på udbetalingstidspunktet, opnår virksomheden fradragsretten ved indbetaling af feriemidler til Fonden. Udbetalingen kan senest ske ved medarbejderes folkepensionsalder eller når de forlader det danske arbejdsmarked
 • Være opmærksom på de nye regler for hvilke feriepenge skal indberettes før eller efter skat. Ved indberetning til Feriepengeinfo med arbejdsgiver som udbetaler, skal feriepenge fra den 1. september 2020 indberettes før skat ligesom i overgangsåret.
 • Indberettes disse til Feriekonto eller feriekasse, skal arbejdsgiver fortsat indberette feriepenge efter skat ligesom i den nuværende ferielov
 • Tilpasse virksomhedens systemer og arbejdsprocesser til at kunne håndtere de nye indberetningsfrister
 • Være opmærksom på nyt administrationsbidrag gennem Samlet Betaling for administration af Lønmodtagernes Feriemidler og Feriekonto. Bidragene forventes at være en del af opkrævningen for forholdsvis 1. kvartal 2019 og 4. kvartal 2020 og frem.

Dette bør arbejdsgivere tage stilling til i 2021: 

 • Vælge at betale feriepenge til Lønmodtagerens Feriemidler med det samme eller ved medarbejdernes folkepensionsalder / når de forlader det danske arbejdsmarked. Pengene kan også beholdes i virksomheden helt eller delvist (Der kommer et brev om det i sommeren 2021).
 • Tage stilling til de nye frister for indberetning og indbetaling af feriepenge på grund af medarbejdernes krav om hurtigere adgang til deres feriepenge
 •  

Være opmærksom på, at så længe virksomheden beholder feriepengene:

 • Feriepengene skal indekseres på baggrund af det beløb, der beholdes. Indeksering afspejler lønudviklingen i det foregående kalenderår og fastsættes en gang om året inden den 31. maj
 • Arbejdsgivere skal hvert år bekræfte deres ønske at beholde feriepengene
 • Virksomheden får opkrævninger for de medarbejdere, der har nået pensionsalderen eller har forladt arbejdsmarkedet
 • Hele virksomhedens udestående bliver opkrævet, hvis den ikke betaler opkrævninger fra Lønmodtagernes Feriemidler til tiden.

De nye frister for indberetning og indbetaling af feriepenge

Fra den 1. september 2020 skal arbejdsgivere indbetale til FerieKonto samme dag, som indberetningsfristen. Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal arbejdsgivere senest indbetale på sidste bankdag inden fristen. Derfor kan arbejdsgivere opleve, at der skal betales til FerieKonto hver 14. dag.

 • Indbetalingsfrister for fratrådte funktionærer med løn under ferie:

Indberetningsfristen til Feriekonto eller Feriepengeinfo– den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

Fristen for indbetaling til Feriekonto – den same dag eller den første bankdag efter indberetningsfristen.

For eksempel, fratrædelsesdatoen er den 31. marts 2021. Så indberetnings- og betalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021.

 • For timelønnede for fratrådte funktionærer med løn under ferie:

Indberetningsfrist – den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned. Fristen vil derfor altid være den 15. eller den sidste dag i måneden.

Fristen for udbetaling til Feriekonto – den samme dag eller den første bankdag efter indberetningsfristen.

For eksempel, lønperioden slutter den 10. marts 2021. Så indberetnings- og indbetalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021.

Hjælp til Ferie, Løn og Bogføring

Hos Dit Regnskab kan vi hjælpe din virksomhed med løn og ferieberegning. Se eventuelt også hvordan vi kan hjælpe med bogføring og regnskab.